Organizing Committee

34th ISTS Organizing Committee Members’ List                      As of September 2022

General Chairperson

SHIMADA, Toru

JAXA

Program Committee

Chairperson of the Committee
Co-Chairperson
Co-Chairperson
Co-Chairperson
Co-Chairperson
Co-Chairperson

FUNAKI, Ikkoh
ENDO, Takashi
TASAKI, Kazuyuki
USUI, Tomohiro
TAKAHASHI, Ken’ichi
YOSHIHARA, Maki
OZAKI, Naoya
SAHARA, Hironori

JAXA
JAXA
JAXA
JAXA
Nihon University
JAXA
JAXA
Tokyo Metropolitan University

Finance Committee

Chairperson of the Committee
Co-Chairperson  

GOTO, Kazumasa
TAKAO, Koji  
KATO, Masayasu 
MATSUI, Naoki
KAMIMURA, Shunsaku
MUNEMURA, Takaaki
TOYOSHIMA, Shoichiro 
UKUDA, Hidetsugu
MARUYAMA, Atsuro
NISHIMURA, Hiroki

IHI
IHI
IHI
IA
JAXA
NEC
FUJITSU
MHI
MELCO
KHI

Conference Venue and Registration Committee

Chairperson of the Committee
Co-Chairperson 

KOMURASAKI, Kimiya
KOIZUMI, Hiroyuki 
AKITA, Daisuke
ASO, Shigeru
SHIMODA, Takayuki
SUZUKI, Toshiyuki 
NISHIDA, Hiroyuki 
 
NONAKA, Satoshi
YAMAMOTO, Shuji 
HATSUDA, Hisashi

The University of Tokyo
The University of Tokyo
Tokyo Institute of Technology
Kurume Institute of Technology
JAXA
JAXA
Tokyo Univ. of Agriculture and Technology
JAXA
Kurume City
Fukuoka Prefecture

Public Relations and Outreach Committee

Chairperson of the Committee 
Co-Chairperson 

KITAGAWA, Tomoko
ODA, Fumiko 
YAMAOKA, Hitoshi
TOMINAGA, Kazue
TANIGUCHI, Daisuke
YAMAMOTO, Shuji
HATSUDA, Hisashi

JAXA
JAXA
NAOJ
Space Advisors Association
JAXA
Kurume City
Fukuoka Prefecture

Exhibition Committee

Chairperson of the Committee
Co-Chairperson 

SASAKI, Kaori
TANABE, Kumiko
FUCHIWAKI, Hiroto
YAMAMOTO, Shuji
HATSUDA, Hisashi

JAXA
JAXA
JAXA
Kurume City
Fukuoka Prefecture

Publications Committee

Chairperson of the Committee
Co-Chairperson 

NISHIYAMA, Kazutaka
KINEFUCHI, Kiyoshi
NOUMI, Masahiro
KAWAMURA, Masaaki
TAKAYANAGI, Hiroki
OZAKI, Naoya
NAKATA, Daisuke

JAXA
Nagoya University
Shizuoka University
Teikyo University
JAXA
JAXA
Muroran Institute of Technology

Venue Relations Committee

Chairperson of the Committee
Co-Chairperson

YAMAMOTO, Shuji
HATSUDA, Hasashi

Kurume City
Fukuoka Prefecture