Organizing Committee

34th ISTS Organizing Committee Members’ List                     

General Chairperson

Toru Shimada

JAXA

Program Committee

Chairperson of the Committee
Co-Chairperson
Co-Chairperson
Co-Chairperson
Co-Chairperson
Co-Chairperson

Ikkoh Funaki
Takashi Endo
TASAKI, Kazuyuki
Tomohiro Usui
Ken’ichi Takahashi
Maki Yoshihara
Naoya Naoya
Hironori Sahara
Akira Kawasaki

JAXA
JAXA
JAXA
JAXA
Nihon University
JAXA
JAXA
Tokyo Metropolitan University
Shizuoka University

Finance Committee

Chairperson of the Committee
Co-Chairperson  

Kazumasa Goto
Koji Takao  
Masayasu Kato
Naoki Matsui
Shunsaku Kamimura
Takaaki Munemura
Shoichiro Toyoshima 
Hidetsugu Ukuda
Atsuro Maruyama
Hiroki Nishimura

IHI
IHI
IHI
IA
JAXA
NEC
FUJITSU
MHI
MELCO
KHI

Conference Venue and Registration Committee

Chairperson of the Committee
Co-Chairperson 

Kimiya Komurasaki
Hiroyuki Koizumi 
Daisuke Akita
Shigeru Aso
Takayuki Shimoda
Toshiyuki Suzuki 
Hiroyuki Nishida  
Satoshi Nonaka
Hisashi Hatsuda
Shuji Yamamoto

The University of Tokyo
The University of Tokyo
Tokyo Institute of Technology
Kurume Institute of Technology
Sojo University
JAXA
Tokyo Univ. of Agriculture and Technology
JAXA
Fukuoka Prefecture
Kurume City

Public Relations and Outreach Committee

Chairperson of the Committee 
Co-Chairperson 

Tomoko Kitagawa
Fumiko Oda 
Hitoshi Yamaoka
Kazue Tominaga
Daisuke Taniguchi
Hisashi Hatsuda
Shuji Yamamoto

JAXA
JAXA
NAOJ
Space Advisors Association
JAXA
Fukuoka Prefecture
Kurume City

Exhibition Committee

Chairperson of the Committee
Co-Chairperson 

Kaori Sasaki
Kumiko Tanabe
Hiroto Fuchiwaki
Hisashi Hatsuda
Shuji Yamamoto

JAXA
JAXA
JAXA
Fukuoka Prefecture
Kurume City

Publications Committee

Chairperson of the Committee
Co-Chairperson 

Kazutaka Nishiyama
Kiyoshi Kinefuchi
Masahiro Noumi
Masaaki Kawamura
Hiroki Takayanagi
Naoya Ozaki
Daisuke Nakata

JAXA
Nagoya University
Shizuoka University
Teikyo University
JAXA
JAXA
Muroran Institute of Technology

Venue Relations Committee

Chairperson of the Committee
Co-Chairperson

Hisashi Hatsuda
Shuji Yamamoto

Fukuoka Prefecture
Kurume City