Program Sub-committee

34th ISTS Program Subcomittee Members’ List 

a) Chemical Propulsion and Air-breathing Engines

Chairperson
Co-chairperson

Mikiya Araki
Yoshinori Saito
Kenichi Takahashi
Yu Daimon
Ken Matsuoka
Hiroki Matsunaga
Taisho Nakata
Kazuki Sakai
Kengo Yamamoto
Justin Hardi
Cheng Huang

Gunma University
Japan University
Japan University
Japan Aerospace Exploration Agency
Nagoya University
Fukuoka University
Muroran Institute of Technology
Japan Aerospace Exploration Agency
IHI Aerospace
German Aerospace Center
University of Michigan

b) Electric and Advanced Propulsion

Chairperson
Co-chairperson

Hiroyuki Koizumi
Hokuto Sekine
Yoshinori Nakayama
Akira Kakami
Ryudo Tsukizaki
Hiroyuki Nishida

Masayuki Takahashi
Hiroki Watanabe
Georg HERDRICH

Wonho Choe
Carsten Scharlemann
Paulo Lozano

The university of Tokyo
The University of Tokyo
National Defense Academy
Tokyo Metropolitan University
JAXA
Tokyo University of Agriculture and Technology
Tohoku University
JAXA
Universität Stuttgart, Institute für Raumfahrtsysteme
KAIST
Fachhochschule Wiener Neustadt (Austria)
MIT

c) Materials and Structures

Chairperson
Co-chairperson

Atsuhiko Senba
Tomohiro Yokoseki
Takeshi Akita
Yugo Kimoto
Masaki Kotani
Yasuki Sato
Keisuke Otsuka

Meijo University
The University of Tokyo
Chiba Institute of Technology
Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency
Tohoku University

d) Astrodynamics, Navigation, Guidance and Control

Chairperson
Co-chairperson

Takaya Inamori
Satoshi Satoh
Takehiro Higuchi
Hirohisa Kojima
Takahiro Iwata
Mai Bando
Takeshi Yamazaki
Takeya Shima
Kenji Uchiyama

Nagoya University
Osaka University
Yokohama National University
Tokyo Metropolitan University 
Japan Aerospace Exploration Agency
Kyushu University
National Defense Academy
Mitsubishi Electric Corporation
Nihon University

e) Fluid Dynamics and Aerothermodynamics

Chairperson
Co-chairperson

Hirotaka Otsu
Kazuhisa Fujita
Keiichi Kitamura
Hiroyuki Nishida

Makoto Matsui
Naofumi Ohnishi
Atsushi Matsuda
Masato Taguchi
Makoto Sato
Takashi Matsuno

Ryukoku University
Japan Aerospace Exploration Agency
Yokohama National University
Tokyo University of Agriculture and Technology
Shizuoka University
Tohoku University
Meijo University
National Defense Academy
Kogakuin University
Tottori University

f) Small Satellite

Chairperson
Co-chairperson

Yuji Sakamoto
Shinya Fujita
Hirokazu Masui
Keiichi Okuyama
Ryouichi Sekita
Masanori Nishio 
Seisuke Fukuda
Saburo Matsunaga
Norihide Miyamura

Hokkaido University
Tohoku University
Kyushu Institute of Technology
Nihon University 
Fukuyama University 
Aichi University of Technology 
Japan Aerospace Exploration Agency
Tokyo Institute of Technology
Meisei University

 g) Space Transportation

Chairperson
Co-chairperson

Wataru Sarae
Takehiro Himeno
Kazuhide Mizobata
Koki Kitagawa
Takahiro Fujikawa
Koji Kanetake
Kazuhiro Yagi
Hiroaki Kobayashi
Hiroshi Ikaida
Elisa Cliquet Moreno

Japan Aerospace Exploration Agency
The University of Tokyo
Muroran Institute of Technology
Kyushu Institute of Technology
Tokyo University of Science
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
IHI Aerospace Corporation
Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency
CNES

h) Microgravity Science and Technology

Chairperson
Co-chairperson

Satoshi Matsumoto
Takehiko Ishikawa
Satoshi Adachi
Masao Kikuchi
Sakurai Masato
Osamu Kawanami
Taishi Yano
Ranga Narayanan

Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency 
Japan Aerospace Exploration Agency 
Japan Aerospace Exploration Agency 
Japan Aerospace Exploration Agency 
University of Hyogo
Kanagawa University
University of Florida

i) Thermal Control

Chairperson
Co-chairperson

Hosei Nagano
Hiroki Nagai
Atsushi Okamoto
Kimihide Odagiri

Nagoya University
Tohoku University
Japan Aerospace Exploration Agency 
Institute of Space and
Astronautical Science

j) Satellite Communications, Broadcasting and Navigation

Chairperson
Co-chairperson

Tetsushi Ikegami
Yoshihisa Takayama
Yoshiyuki Fujino
Masanobu Yajima
Tomoshige Kan

Masaaki Kojima

Meiji University
Tokai University
Toyo University
Japan Aerospace Exploration Agency
National Institute of Information and Communications Technology
Japan Broadcasting Corporation

k) Science and Technology for Human and Robotic Space Exploration

Chairperson
Co-chairperson

Takahiro Iwata
Junichi Haruyama
Genya Ishigami
Masato Sakurai
Sho Sasaki

Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency
Keio University
Japan Aerospace Exploration Agency
Osaka University

m) Sounding Rocket, Balloon and Flight Experiment using Small Flight Vehicle

Chairperson
Co-chairperson

Kazuhiko Yamada
Yoshitaka Saito
Takumi Abe
Yasunori Nagata
Yoshitaka Mizumura
Tomoaki Usuki
Jiro Kasahara
Shigeki Aoki
Yidong GU

Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency
Nagoya University
Kobe University
Chinse Academy of Sciences

n) Earth Observation

Chairperson
Co-chairperson

Misako Kachi
Rigen Shimada
Takuji Kubota
Masato Oki
Kei Shiomi
Yoshinobu Sasaki
Tadashi Imai
Keiji Imaoka
Hiroshi Okumura

Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency
Yamaguchi University
Saga University

q) Space Power Systems

Chairperson
Co-chairperson

Koji Tanaka
Hiroyuki Toyota
Massimiliano Vasile
Hitoshi Naito
Yoshiyuki Fujino
John Mankins
Sang-Hwa

Yi Xinbin Hou
Mitsuru Imaizumi

Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency
University of Strathclyde
Japan Aerospace Exploration Agency
Tokyo University 
ARTEMIS Innovation Management Solutions LLC Korea Electrotechnology Research Institute (KERI)
China Academy of Space Technology
Japan Aerospace Exploration Agency

r) Space Environment and Debris

Chairperson
Co-chairperson

Yanagisawa Toshifumi
Kiyokazu Koga
Miyoshi Yoshizumi
Kazuhiro TOYODA
Hiroaki MIYAKE
Toshiya Hanada
Yukihito Kitazawa
Kumi Nitta

Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency
Nagoya University
Kyushu Institute of Technology
Tokyo City University
Kyushu University
Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency

s) Student Session

Chairperson
Co-chairperson

Kyoichi Nakashino
Jun-ichiro Aoyagi
Daisuke Akita
Hiraku Sakamoto
Norihide Miyamura
Atsuhiko Senba
Yuichi Takaku
Tsuyoshi Akita
Yasutaka Satou
Toshihiko Nakano
Takahiro Sasaki

Tokai University
University of Yamanashi
Tokyo Institute of Technology
Tokyo Institute of Technology
Meisei University
Meijo University
Tokyo University of Science
Chiba Institute of Technology
Japan Aerospace Exploration Agency
Oita National College of Technology
Japan Aerospace Exploration Agency

t) Systems Engineering and Information Technology

Chairperson
Co-chairperson

Makoto IOKI
Kei SAKAMOTO 
Toshihiro OBATA
Yohsuke NAMBU 
Takashi OHTANI

Keio University
Tokyo Institute of Technology
Tokyo University
Osaka Metropolitan University
Japan Aerospace Exploration Agency

u) Space Education and Outreach for the Benefit of All People

Chairperson
Co-chairperson

Yutaka Wada
Kaori Sasaki
Hiroshi Hirayama
Toshiyuki Katsumi
Hiroaki Akiyama
Makoto Yoshikawa
Rei Kawashima
Masashi Miura
Toshiaki Takemae
Yoko Iwata

Eriko Moriyama

Chiba Institute of Technology
Japan Aerospace Exploration Agency
Akita University
Nagaoka University of Technology
Wakayama University
Japan Aerospace Exploration Agency
UNISEC
Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency
Tokyo University of Agriculture and Technology
Space System Development Corporation

v) Space Law, Policy and History

Chairperson
Co-chairperson

Hirotaka Watanabe
Yasuaki Hashimoto
Masahiko Sato
Soichiro Kozuka

Nagoya University
National Institute for Defense Studies
Japan Aerospace Exploration Agency
Gakushuin University

w) Safety and Mission Assurance

Chairperson
Co-chairperson

Koichi Suzuki
Ryoji Kobayashi
Shuji Araki
Koji Oga
Hiroyuki Shindo

Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency
Japan Aerospace Exploration Agency
Manned Space Systems Co., Ltd.
Japan Aerospace Exploration Agency